Погоджую

Начальник відділу освіти

Бородянської районної

Державної адміністрації

_____________В.І. Кухар

Затверджено

Рішенням 21 сесії

Бородянської районної ради

Від 25.09.2017 р. № 241-21-VII

ПОЛОЖЕННЯ

про Шибенську філію опорного загальноосвітнього навчального закладу Новозаліського навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Бородянської районної ради
Київської області

с. Шибене

2017

І. Загальні положення

1.1. Шибенська філія опорного загальноосвітнього навчального закладу Новозаліського навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Бородянської районної ради Київської області (далі - філія) є структурним підрозділом опорного загальноосвітнього навчального закладу Новозаліського навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Бородянської районної ради Київської області, та підпорядковується йому. Філія не є юридичною особою і діє на підставі цього положення.

1.2. Місцезнаходження філії: 07812, Київська область, Бородянський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, 34а, телефон (04577) 34235.

1.3. Філія створена шляхом реорганізації Шибенського навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» у Шибенську філію опорного загальноосвітнього навчального закладу Новозаліського навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Бородянської районної ради Київської області (далі - опорний заклад).

Скорочена назва: Шибенська філія ОЗНЗ Новозаліського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ».

1.4. Засновником філії є Бородянська районна рада.

Засновник здійснює:

- фінансування закладу;

- матеріально-технічне забезпечення;

- надає необхідні будівельні споруди з обладнанням і матеріалами;

- фінансує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування;

- представляє інтереси опорного закладу в органах державної влади;

- встановлює мікрорайон обов'язкового обслуговування.

1.5. Філія здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», інших законодавчих актів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, Кабiнету Мiнiстрiв України, наказів Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положення про освітній округ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 777 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 року № 79), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 № 305 (зі змінами), Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 (зі змінами), Статуту опорного закладу та цього Положення.

1.6. Філія виконує функції дошкільної освіти, початкової та основної школи.

Структура філії забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітям дошкільного, шкільного віку, наступність та перспективність у наданні освітніх послуг у дошкільній групі, школах І та ІІ ступенів.

1.7. Мова навчання у закладі – українська.

1.8. Головна мета філії – забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, початкової та базової агальної середньої освіти.

1.9. Головними завданнями філії є:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної, початкової освіти та базової загальної середньої освіти відповідно до Державних стандартів освіти;

- концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб вихованців та учнів,створення єдиної системи виховної роботи;

- формування і розвиток творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання в вихованців та учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

- розвиток особистості учня та вихованця, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я учнів та вихованців;

- створення умов для оволодіння системою знань про природу, людину і суспільство;

- створення єдиної системи виховної роботи;

- реалізація державної політики в галузі освіти;

- створення найсприятливіших умов для всебічного та гармонійного розвитку дітей;

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація освітніх інновацій, що суттєво поліпшують результати навчально-виховного процесу;

- військово-патріотичне виховання дітей;

- забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля;

- розвиток особистості, індивідуальних здібностей, громадянського становлення;

- пошук розвиток та підтримка здібних та обдарованих і талановитих вихованців;

- організація дозвілля учнів та вихованців, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень.

1.10. Філія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти.

1.11. Медичне обслуговування вихованців, учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються комунальним закладом Бородянської районної ради «Бородянський центр первинної медико-санітарної допомоги», Шибенським фельдшерсько-акушерським пунктом та медсестрою Шибенської філії опорного загальноосвітнього закладу Новозаліського навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок».

1.12. Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня у філії формуються за погодженням з відділом освіти Бородянської районної державної адміністрації та опорним закладом на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених МОНУ за погодженням з Мінфіном, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та санітарно-гігієнічних норм.

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчально-виховний процес у філії здійснюється відповідно до плану роботи, розробленого адміністрацією опорного закладу спільно з завідувачем філії.

2.2. Робочий навчальний план філії розробляються адміністрацією опорного закладу спільно з завідувачем філією на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОНУ та затверджується відділом освіти Бородянської районної державної адміністрації.

2.3.Структура навчального року(тривалість навчальних занять,поділ на семестри) та режим роботи філії встановлюється директором опорного закладу у межах часу,передбаченого робочим навчальним планом за поданням завідувача філією.

2.4. Філія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, й реалізує навчально-виховні завдання в дошкільній групі, на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту" та даним Положенням.

2.5. Мережа дошкільних груп, класів формується в установленому порядку на підставі нормативів наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу. Індивідуальне та інклюзивне навчання організовуються в порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.

2.6. Філія здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання, п`ятиденним робочим тижнем.

2.7. Прийом вихованців та учнів до філії здійснюється, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.8. Прийом дітей до дошкільної групи філії здійснюється, як правило з двох років, протягом календарного року за наказом директора опорного закладу, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільну групу, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

2.9. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора опорного закладу, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 (7) років. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

2.10. Порядок прийняття та відрахування дітей дошкільного та шкільного віку визначається Положеннями про загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади.

2.11. Переведення і випуск учнів визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки.

2.12. У філії за бажанням батьків та учнів, за погодження з директором опорного закладу, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів 1-4 класів можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування та відрахування дітей здійснюється наказом директора опорного закладу.

2.13. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри) та режим роботи філії встановлюються директором опорного закладу у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Розклад уроків та занять філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу за погодженням з відповідними службами.

2.14. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.16. У філії встановлюється тематичний облік навчальних досягнень учнів, за 12-бальною системою оцінювання, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 329 від 13 квітня 2011 року «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти». У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.17. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради опорного закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів .

2.18. Навчання у випускних (4-х, 9-х) класах філії завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров`я України.

2.19. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради опорного навчального закладу та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.20. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради опорного закладу та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.21. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту).

2.22. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається опорним закладом свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.23. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.24 За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8 класів можуть нагороджуватися Похвальним листом. За відмінні успіхи у навчанні випускникам 9 класу видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

2.25. Під час літніх канікул у філії може створюватись пришкільний табір. Директор табору призначається з числа педагогів наказом директора опорного закладу.

III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в філії є вихованці, учні, завідувач філії, педагогічні працівники, бібліотекар, інші спеціалісти, батьки, представники громадськості.

Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов'язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту" іншими актами законодавства України, Положення про дошкільний навчальний заклад, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Правилами внутрішнього розпорядку, Статутом опорного закладу та даним Положенням.

3.2. Діти у дошкільній групі мають право:

- на безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- на захист будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- на захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю, а також фізичного та психічного насильства, приниження їх гідності;

- на здоровий спосіб життя.

3.3. Учень - особа, яка навчається і виховується в навчальному закладі.

3.4. Учні філії мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність освіти;

- вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, позакласних занять, гуртків;

- переатестацію з навчальних предметів;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користуватися навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою філії;

- участь у різних видах навчальної, практичної діяльності, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- участь в органах громадського самоврядування;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.5. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом освіти;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватись вимог Положення про філію, правил внутрішнього розпорядку та Статуту опорного закладу;

- бережливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;

- дотримуватись законодавства моральних та етичних норм;

- дотримуватись правил особистої гігієни;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що незаборонені чинним законодавством.

3.6. Педагогічними працівниками повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати покладені на них професійні обов'язки.

3.7. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.8. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників визначається відповідно до законодавства директором опорного навчального закладу і затверджується відділом освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.9. Директор опорного закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Правилами внутрішнього розпорядку працівників опорного закладу та Статутом опорного закладу.

3.10. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

3.11. Педагогічні працівники філії підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством науки і освіти України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель”, “учитель - методист”, “педагог - організатор - методист” та інші.

3.12. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі та гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчально-виховної роботи, не шкідливих для здоров'я вихованців та учнів;

- брати участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- брати участь в роботі методичних об'єднань, нарад, зборів опорного закладу та інших органів самоврядування закладу, заходах пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- підвищення кваліфікації і курсової перепідготовки, позачергову атестацію;

- проведення в установленому порядку науково - дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- вносити пропозиції адміністрації опорного закладу і відділу освіти щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.13. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту дошкільної, початкової освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципи загальнолюдської моралі;

- виконувати Правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися Статуту опорного закладу та цього Положення;

- брати участь у роботі педагогічної ради опорного закладу;

- виховувати у вихованців та учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати вихованців та учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати вихованців та учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність вихованців;

-постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- старанно й охайно вести встановлену чинним законодавством дошкільну та шкільну документацію ( класні журнали, особові справи учнів тощо);

- виконувати накази директора опорного закладу, завідувача філії, відділу освіти.

3.14. Педагогічні працівники несуть повну персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей під час проведення занять, уроків, позакласних та позашкільних заходів, перерв та протягом усього перебування їх у філії під час навчально-виховного процесу.

3.15. Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками та діючими правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.16. Педагогічні працівники повинні виконувати накази і розпорядження завідуючого філії, керівника опорного закладу, відділу освіти.

3.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку опорного закладу, це Положення, не виконують посадових обов'язків, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до законодавства.

3.18. Технічні працівники та допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором опорного закладу згідно з чинним законодавством.

3.19. Права і обов'язки допоміжного та обслуговуючого персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу, цим Положенням.

3.20. Батьки вихованців та учнів, особи, які їх замінюють мають право:

- обирати і бути обраним до батьківських комітетів та органів самоврядування;

- звертатися до відділу освіти, директора опорного закладу, завідувача філії і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь в заходах спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази філії;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах самоврядування опорного закладу та в відповідних державних органах.

3.21. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної, базової загальної середньої освіти і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної, базової освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідних мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.22. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, опорний заклад за клопотанням завідувача філії може порушувати питання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.23. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

- керувати дитячими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

3.24. Представники громадськості зобов'язані:

- дотримуватися Статуту опорного закладу, Положення про філію, захищати вихованців від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя.

IV. Управління філією

4.1. Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією відповідно до законодавства, Статуту опорного навчального закладу та Положення про філію. Завідувач філією може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

4.2. Завідувач філії призначається та звільняється з посади відділом освіти за поданням директора опорного закладу відповідно до законодавства.

4.3. Завідувач філії:

- здійснює керівництво педагогічним колективом філії, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів та програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців та учнів;

- відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі дітей у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання та вживання заходів з проведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці, своєчасно організовує огляди і ремонт приміщень освітнього закладу;

- забезпечує права вихованців та учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- створює умови для організації харчування і медичного обслуговування дітей;

- звітує та несе відповідальність перед адміністрацією опорного закладу, відділом освіти райдержадміністрації про діяльність філії та навчально-виховний процес.

V. Матеріально-технічна база філії

5.1. Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, обладнання, комунікації, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі опорного закладу.

5.2. Списання майна (крім малоцінного) проводиться за погодженням з відділом освіти Бородянської районної державної адміністрації.

5.3 Філія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Для забезпечення навчально-виховного процесу база філії складається із приміщення дошкільної групи, навчальних кабінетів, бібліотеки, їдальні, котельні.

5.5. Філія має штатний розпис, що розробляється і затверджується засновником на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені Міністерством освіти і науки України.

VI. Контроль за діяльністю філії

6.1. Державний контроль за діяльністю філії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері освіти.

6.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Бородянська районна рада, відділ освіти Бородянської районної державної адміністрації та адміністрація опорного закладу.

6.3. Основною формою контролю за діяльністю філії є атестація, яка проводиться не рідше одного разу в десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

6.4. У період між атестацією проводяться перевірки філії з питань пов'язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше один - два рази на рік. Перевірки з питань не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю проводяться відповідно до чинного законодавства.

6.5. Зміст, форми та періодичність контролю встановлюється відділом освіти районної державної адміністрації.

VII. Зміни та доповнення до положення

7.1. Зміни та доповнення до положення про філію вносяться засновником за поданням завідувача філії та/або директора опорного навчального закладу за погодженням з відділом освіти Бородянської районної державної адміністрації.

Заступник голови районної ради

О. П. Черкашин

Кiлькiсть переглядiв: 68

Коментарi